Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Praktijk Inge van Dillen

1. De praktijk, Inge van Dillen, is een ZZP onderneming en verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.

2. DE THERAPEUT is gehouden aan en werkt volgens de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen voor therapeuten, vastgesteld door de beroepsvereniging (VBAG).

3. DE THERAPEUT behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren en zal indien zulks het geval is, de reden opgeven.

4. In geval van een geschil kunnen cliënten zich wenden tot de beroepsvereniging waar DE THERAPEUT is aangesloten. Cliënt heeft het recht om een klacht in te dienen. Dit kan bij de klachtencommissie aangesloten bij “VBAG” en voor de geschillencommissie.

5. DE THERAPEUT registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een (handmatig) dossier en registreert NAW gegevens ten behoeve van de administratie, Behandelingsovereenkomst, Anamneseformulier en andere voor de behandeling van toepassing zijnde vragenlijsten in digitale vorm. Deze gegevens worden voor een periode van 15 (vijftien) jaar bewaard, waarna zij vernietigd worden.

6. De cliënt sluit samen met de therapeut een behandelingsovereenkomst waarin rechten en plichten van beide zijden zijn geregeld. De behandelingsovereenkomst dient door de cliënt te worden ondertekend en voorzien van een dagtekening. Indien gewenst, wordt aan de cliënt een kopie van deze overeenkomst overhandigd.

7. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd door de cliënt of diens vertegenwoordiger (in geval van een afspraak op de maandag geldt een annuleringstermijn van uiterlijk vrijdag 18.- u. voorafgaand aan de afspraak). Bij overschrijding van de termijn of bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht.

8. Cliënten passen interventies waarvan zij hebben kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd, worden uitsluitend voor zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen. Ook het ter beschikking gestelde audiomateriaal dient alleen door de cliënt gebruikt te worden en mag onder geen beding gedupliceerd of verspreid worden onder derden.

9. Na afloop van iedere sessie wordt de cliënt in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe hij/zij zich voelt. DE THERAPEUT adviseert de cliënt over manieren om de praktijk op verantwoorde wijze te verlaten. DE THERAPEUT aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige medische- of andere, voor de therapie of training belanghebbende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden.

10.Behoudens nadrukkelijk schriftelijk bezwaar van de cliënt, is DE THERAPEUT vrij te overleggen met de doorverwijzende arts., therapeut of andere behandelaar.

11.DE THERAPEUT behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geestbeïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op arts receptuur). Indien de cliënten bij aanvang van de sessie of training onder invloed blijken te zijn van bovengenoemde middelen, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht.

12.Indien de cliënt later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, wordt de sessie vanaf de afgesproken tijd in rekening gebracht. Bijzondere overmachtssituaties buiten de wil van cliënt om vallen hier buiten.

13.De betaling van de sessie geschiedt meteen na afloop en in elk geval binnen 10 dagen na dagtekening factuur. Bij te late betaling wordt 15% administratiekosten in rekening gebracht. Indien na een tweede termijn van 14 dagen betaling uitblijft, zal de vordering in handen worden gegeven van een incassobureau. Alle eventuele nadelige gevolgen welke voortvloeien uit het achterhouden van informatie, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.

Cliënt heeft kennis genomen van de Privacyverklaring: Ja / Nee (doorhalen wat n.v.t. is)

Cliënt verklaart zich akkoord met deze standaard behandelingsovereenkomst en de Algemene voorwaarden zoals hierboven vermeld.